วัฒนธรรมต่างชาติมีอะไรบ้าง?

วัฒนธรรมต่างชาติ หรือ วัฒนธรรมนานาชาติ ในวันนี้เราจะพามาดู วัฒนธรรมต่างชาติที่น่าสนใจ ในบทความนี้เราจะพาคุณสำรวจถึงวัฒนธรรมต่างชาติของแต่ละประเทศว่า วัฒนธรรมต่างประเทศ เขาเป็นอย่างไรบ้าง พร้อมกับการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้คุณได้อ่านและศึกษาข้อมูลของ ยูฟ่าเบทเว็บตรง เพิ่มเติมได้อย่างครบถ้วน

ต้องขอเกริ่นก่อนเลยว่าวัฒนธรรมนั้นคือวิถีชีวิต วัฒนธรรมนั้นสามารถหมายถึงรูปแบบการจัดระเบียบของประเทศชาติ และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ ในการใช้วิถีการดำเนินการใช้ชีวิต วัฒนธรรมส่วนหนึ่งนั้นสามารถแสดงออกได้ผ่านทางดนตรี หรือ วรรณกรรม จิตกรรม ประติมากรรม การละครหรือภาพยนตร์ หรือบางครั้งวัฒนธรรมก็คือเรื่องของการบริโภคหรือสินค้าบริโภค เช่น วัฒนธรรมระดับสูง วัฒนธรรมระดับต่ำ หรือแม้แต่วัฒนธรรมพื้นบ้านหรือวัฒนธรรมนิยม

วัฒนธรรมต่างชาติทั่วโลกมีความสำคัญอย่างไร?

วัฒนธรรมต่างประเทศที่น่าสนใจ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านของภาษา วัฒนธรรมทางมารยาท วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย และประเพณีหรือพิธีทางศาสนา วัฒนธรรมด้านศิลปกรรม วัฒนธรรมด้านการแสดงและการละเล่น วันนี้เราจะพาท่านมาศึกษาเรื่องของวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเปิดรับเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ สำหรับการรับรู้วัฒนธรรมต่างๆ จากทั่วโลก

วัฒนธรรมต่างชาติหรือ วัฒนธรรมโลก มีความสำคัญอย่างมาก แสดงถึงวิธีการดำเนินชีวิตของคนในแต่ละประเทศ ผู้คนจากหลากหลายพื้นที่ ในบทความนี้เราจะลงลึกในความสำคัญของ วัฒนธรรมต่างๆ ของโลก และส่วนประกอบต่างๆ ที่เป็นส่วนสำคัญของชีวิตของเรา ยิ่งในยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีสุดล้ำ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย สิ่งสำคัญในการกระจายข้อมูลที่ทำให้ผู้คนเข้าถึงและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ จากทั่วโลกได้ง่ายขึ้น

วัฒนธรรมต่างชาติ ความหมายของวัฒนธรรมนั้นหมายถึงอะไร?

วัฒนธรรมนั้นหมายถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความกลมเกลียวของชาติ เรียนรู้กันและกันใช้อยู่ในหมู่ประชาชน หากพูดถึง วัฒนธรรมสากล เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก เป็นอารยธรรมที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความหลากหลาย เป็นปัจจัยการผสมผสานวัฒนธรรม การทูตและการค้า ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและการคมนาคม

ประเภทของวัฒนธรรมนั้นแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทด้วยกัน คือ

  1. วัฒนธรรม ที่เป็นรูปธรรม หรือวัตถุธรรม เป็นวัฒนธรรมที่สัมผัสได้
  2. นามธรรม หรือเป็นวัฒนธรรมที่สัมผัสไม่ได้ เป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ เช่น ค่านิยมต่างๆ หรือภาษาและสถาบันทางสังคม เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมทางด้านจิตใจ ช่วยในการยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ 

      2.1 คติธรรม นามธรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตใจคุณงามความดี หรือคุณธรรมในการใช้ชีวิต

      2.2 เนติธรรม นามธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและกฏหมาย

      2.3 สหธรรม นามธรรมที่เกี่ยวข้องกับมารยาทในการอยู่ร่วมกันภายในสังคม

วัฒนธรรมต่างชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและค่านิยมที่ร่วมกัน

วัฒนธรรมสากลเป็นส่วนหนึ่งในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมค่านิยมที่ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์ระหว่างบุคคลทั่วโลก วันนี้เราจะมาดูกันว่า วัฒนธรรมต่างชาติมีอะไรบ้าง เพื่อเข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศต่างๆ ที่สร้างสรรค์ เรามาดูกันเลย

ความสำคัญของวัฒนธรรม มารยาททางวัฒนธรรมและความเคารพต่อสังคม

การรับวัฒนธรรมต่างชาติ การเรียนรู้ มารยาททางวัฒนธรรม และเคารพสังคมของประเทศนั้นๆ การเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทำความเข้าใจและเคารพประเพณีของแต่ละฝ่าย กลายเป็นสิ่งสำคัญ การยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติจากประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้โลกนั้นเติบโตขึ้น

ในยุคสมัยนี้ที่โลกของเรานั้นมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มีการเชื่อมโยงถึงกันและสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย ย่อมส่งผลให้วัฒนธรรมมีการผสมผสานกันง่ายมากขึ้น และทั่วโลกต่างก็ค้นหาและสร้างวัฒนธรรมด้านต่างๆ ให้แก่ประเทศของตัวเอง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันและไปในแนวทางเดียวกัน นั่นก็เพื่อความเรียบร้อยของสังคม และมีวัฒนธรรมทางด้านประเพณีต่างๆ เพื่อส่งผลต่อทางจิตใจในด้านของทางศาสนา และเพื่อการสื่อสารความรู้ เพื่อความสดชื่นในชีวิต

วัฒนธรรมต่างชาติ มีด้านไหนบ้างมาดูกันเลย!

วัฒนธรรมด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมต่างชาติหรือวัฒนธรรมโลก การรับวัฒนธรรมและเรียนรู้ การดำเนินชีวิตร่วมกันที่เกินขอบเขตประเทศ การแลกเปลี่ยนและรับวัฒนธรรมร่วมกันมากมายไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรมต่างชาติด้านอาหาร ที่มีการกินแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ส่วนประกอบของวัฒนธรรมเหล่านี้ รวมถึงภาษาโลกที่ใช้ร่วมกัน การพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน เป็นส่วนสำคัญในการสร้างโลกที่เชื่อมโยงกัน และนั่นสร้างโอกาสให้วัฒนธรรมต่างชาติมากมายสามารถกระจายออกสู่กันได้มากยิ่งขึ้น

วัฒนธรรมในแต่ละประเทศหรือแต่ละภูมิภาคต่างๆ อาจจะได้รับอิทธิพลจากการติดต่อกับประเทศชาติอื่น เช่นอาจจะเป็นผลประโยชน์ในด้านของอาณานิคม การค้าขาย การย้ายถิ่นฐาน การสื่อสารมวลชนหรือทางด้านศาสนา การที่จะติดต่อกับคนต่างชาติหรือมีชาติที่แตกต่างกัน ต้องมีการการประพฤติต่อกันอย่างผสมกลมกลืน หลายชาติจึงต้องเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

วัฒนธรรมที่สำคัญในยุคปัจจุบัน

วัฒนธรรมในความหมายของสังคมวิทยา วัฒนธรรมเรียกได้ว่าเป็นวิถึชีวิตของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้หรือสั่งสอน วัฒนธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา ในปัจจุบันนี้ที่มีวัฒนธรรมมากมายที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ซึ่งวัฒนธรรมที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตของสังคมปัจจุบันมีดังนี้

  1. วัฒนธรรมด้านภาษา ภาษาโลกและการสื่อสาร ตัวอย่างวัฒนธรรมสากล ที่ได้รับผลตอบรับดี ความสำคัญของภาษาโลกอย่างภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในชีวิตคนทั่วโลกมากที่สุด เป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลกสำหรับการสื่อสาร หน่วยงานสำคัญของโลกในหลายแห่งต่างก็ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเช่นเดียวกัน เช่น องค์การ ธนาคารโลก สหประชาชาติ เรียกได้ว่าเป็น วัฒนธรรมด้านภาษา ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงคนจากหลายพื้นที่ ที่มีภาษาต่างกัน ให้สามารถเข้าใจและสื่อสารด้วยกันได้ เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารถึงเรื่องต่างๆ ด้วยเหตุผลนี้ต่างส่งผลให้คนในทั่วทุกมุมโลกนั้นให้ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษกันเป็นอย่างมาก
  2. วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมด้านการแต่งกายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากในสังคม เพราะเครื่องแต่งกายที่เราสวมใส่ทุกวัน มักมาเครื่องแต่งกายที่มีจุดกำเนิดมาจากต่างชาติทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้กลายมาเป็นแฟชั่นที่สังคมถือเป็นค่านิยม การแต่งกายของแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันออกไป มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศตาม ประเพณีต่างประเทศ ตามความเชื่อ หรือตามวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ของแต่ละประเทศ การแต่งกายแบบสากลนิยม เรียกได้ว่าเป็นค่านิยมทั่วโลกของเราเลยก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นชุดที่ดูเรียบร้อยและมีกาลเทศะ เข้ากับทุกเทศกาล ทำให้ทุกประเทศนั้นประยุกต์ปรับใช้กันอย่างล้นหลาม 
  3. นันทนาการ วัฒนธรรมส่วนหนึ่งที่สำคัญ สามารถที่จะแสดงออกผ่านทางการละคร การละเล่น หรือแม้แต่ภาพยนตร์ 

สาเหตุของการเกิดวัฒนธรรมและวัฒนธรรมที่เป็นระบบความเชื่อ

ความต้องการทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคมเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกัน การแบ่งหน้าที่การร่มมือกันแก้ไขปัญหา ก่อให้เกิดวัฒนธรรมขึ้นมา สิ่งพึ่งพาหรือความต้องการทางจิตใจ ซึ่งวัฒนธรรมที่มาตอบสนองความต้องการนี้ก็คือ ระบบความเชื่อหรือเรียกว่าลัทธิหรือพิธีศาสนา ศาสนาและระบบความเชื่อ ในความสำคัญของศาสนานั้นมีบทบาทสำคัญกับวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติมาโดยตลอด

กลุ่มวัฒนธรรมเดียวกันที่มีเชื้อชาติต่างกันมีอะไรบ้าง?

วัฒนธรรมต่างชาติ

Lusosphere ประเทศกลุ่มวัฒนธรรมโปรตุเกสได้แก่ โปรตุเกสประเทศแม่ บราซิล แองโกลา โมซัมบิก ติมอร์-เลสเต รัฐกัว-อินเดีย มาเก๊า

วัฒนธรรมต่างชาติ

Hispanosphere ประเทศกลุ่มวัฒนธรรมสเปนได้แก่ สเปนประเทศแม่ ตอนใต้ของสหรัฐ เม็กซิโก หลายประเทศในอเมริกาใต้ และฟิลิปปินส์

วัฒนธรรมต่างชาติ

Francophonie ประเทศกลุ่มวัฒนธรรมฝรั่งเศสได้แก่ ฝรั่งเศสประเทศแม่ แคนาดา เบลเยี่ยม บางส่วนในสวิตเซอร์แลนด์ โมนาโก โรมาเนีย เฮติ โมร็อกโก ตูนีเซีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา

Sinosphere ประเทศกลุ่มวัฒนธรรมจีนได้แก่ จีนประเทศแม่ เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม มองโกเลีย ทิเบต แมนจู อุยกูร์ 

Indosphere ประเทศกลุ่มวัฒนธรรมอินเดียได้แก่ อินเดียประเทศแม่ ไทย ลาว กัมพูชา พม่า อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปากีสถาน ศรีลังกา บังคลาเทศ เนปาล ภูฏาน 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารได้ที่ : https://culturesnation.com