ความสำคัญของ วัฒนธรรมและประเพณีของจีน 中国文化和传统

วัฒนธรรมและประเพณีของจีน

       วัฒนธรรมและประเพณีของจีน มีความสำคัญต่อชาวจีนเป็นอย่างมาก วัฒนธรรมและประเพณีของจีนเป็นรากฐานของสังคมและวัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมและประเพณีของจีนช่วยหล่อหลอมความเป็นชาวจีนให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป ในปัจจุบัน วัฒนธรรมและประเพณีของจีนยังคงได้รับการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี วัฒนธรรมและประเพณีของจีนเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ เพื่อไม่ให้สูญหายไปจากโลก

วัฒนธรรมจีนที่น่าสนใจ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต

วัฒนธรรมจีน เป็นวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่และยาวนาน สืบทอดกันมาหลายพันปี สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ และค่านิยมของชาวจีน วัฒนธรรมของประเทศจีนมีองค์ประกอบมากมายวัฒนธรรมจีนมีอะไรบ้าง ทั้งด้านภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี อาหาร ประเพณี และความเชื่อ ยกตัวอย่าง ตัวอย่างวัฒนธรรมจีน

 • ภาษาจีน  (汉语 – 漢語 – Hànyǔ ) เป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ยังเป็นภาษาที่พูดกันมากที่สุดในโลกอีกด้วย ภาษาจีนมีอักษรจีนเป็นของตนเอง อักษรจีนเป็นอักษรภาพ ประกอบด้วยรูปภาพและสัญลักษณ์ต่างๆ สื่อความหมายแทนคำหรือประโยค
 • วรรณกรรมจีน (四大名著 sì dà míng zhù เจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานาน มีวรรณกรรมมากมายทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง วรรณกรรมจีนที่มีชื่อเสียง ได้แก่ มหากาพย์สามก๊ก บทกวีบทเพลงต่างๆ เป็นต้น
 • ศิลปะจีน (绘图 huìtú) โดดเด่นในด้านศิลปะการวาดภาพ ศิลปะการเขียนพู่กัน ศิลปะการแกะสลัก และศิลปะการประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ เป็นต้น ศิลปะจีนมักใช้สีสันสดใส เน้นความอ่อนช้อย และสื่อความหมายดีงาม
 • ดนตรีจีน 国乐 (guó yuè) มีทั้งดนตรีคลาสสิกและดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีคลาสสิกจีนมักใช้เครื่องดนตรีจีน เช่น ขลุ่ย พิณ ซอ เป็นต้น ดนตรีพื้นบ้านจีนมักใช้กลอง ฉิ่ง ฉาบ เป็นต้น
 • อาหารจีน ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยและหลากหลาย อาหารจีนมีวัตถุดิบหลากหลาย รสชาติจัดจ้าน นิยมใช้เครื่องเทศและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ
 • ความเชื่อจีน 无神论 (wúshénlùn) ประกอบด้วยความเชื่อเรื่องเทพเจ้า วิญญาณบรรพบุรุษ โชคลาง และโหราศาสตร์ เป็นต้น ชาวจีนเชื่อว่าเทพเจ้าและวิญญาณบรรพบุรุษคอยคุ้มครองดูแลพวกเขา นิยมไหว้เทพเจ้าและวิญญาณบรรพบุรุษเพื่อแสดงความเคารพและขอพร
 • ประเพณีจีนในไทย (中国传统在) สืบทอดกันมาช้านาน ประเพณีจีนที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ตรุษจีน ไหว้พระจันทร์ เทศกาลเชงเม้ง เป็นต้น ประเพณีจีนมักมีความหมายมงคล มุ่งเน้นการเฉลิมฉลอง แสดงความกตัญญู และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

ความหมายและคุณค่าของประเพณีจีน

      ประเพณีของจีนมีความหมายและคุณค่าที่แตกต่างกันไป ประเพณีบางประเพณีมีความหมายทางศาสนา เช่น ประเพณีไหว้พระจันทร์ ประเพณีไหว้บรรพบุรุษ เป็นต้น ประเพณีบางประเพณีมีความหมายทางวัฒนธรรม เช่น ประเพณีตรุษจีน ประเพณีกินเจ เป็นต้น ประเพณีบางประเพณีมีความหมายทางสังคม เช่น ประเพณีแต่งงาน ประเพณีการเกิด เป็นต้น ประเพณีของจีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ไม่ควรปล่อยให้สูญหาย ทุกคนควรช่วยกันสืบทอดประเพณีจีน เพื่อให้วัฒนธรรมจีนดำรงอยู่ต่อไป

ประเพณีจีน

เทศกาลของจีน สมัยโบราณ สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

        เทศกาลของจีนโบราณเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ และค่านิยมของชาวจีนโบราณ เทศกาลของจีนโบราณมีมากมาย แต่ละเทศกาลล้วนมีความหมายและความสำคัญที่แตกต่างกันไป เทศกาลที่สำคัญของจีนโบราณ ได้แก่

 • เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (春节 – Chūn jié) ตรงกับวันที่ 1 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่ ชาวจีนโบราณนิยมทำความสะอาดบ้านเรือน ประดับประดาบ้านเรือนด้วยสีแดง สวมเสื้อผ้าใหม่ และไหว้บรรพบุรุษ
 • เทศกาลฤดูร้อน (夏至 – Xià zhì) ตรงกับวันที่ 21 หรือ 22 เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองการมาถึงของฤดูร้อน ชาวจีนโบราณนิยมกินอาหารเย็นๆ ดื่มน้ำเย็นๆ และเล่นน้ำคลายร้อน
 • เทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (秋分 – Qiū fèn) ตรงกับวันที่ 22 หรือ 23 เดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองการมาถึงของฤดูใบไม้ร่วง ชาวจีนโบราณนิยมกินอาหารรสเผ็ด เพื่อขับไล่ความหนาวเย็น
 • เทศกาลฤดูหนาว (冬至 – Dōng zhì) ตรงกับวันที่ 21 หรือ 22 เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองการมาถึงของฤดูหนาว ชาวจีนโบราณนิยมกินอาหารอุ่นๆ เช่น บะหมี่ และดื่มน้ำชาร้อน

          นอกจากนี้ ยังมีเทศกาลของจีนโบราณอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เทศกาลไหว้พระจันทร์ เทศกาลบ๊ะจ่าง เทศกาลเช็งเม้ง เป็นต้น เทศกาลเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อชาวจีนโบราณ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวจีนโบราณที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

ประเพณีของจีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน

        สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ และค่านิยมของชาวจีน ประเพณีของจีนมีมากมาย แต่ละประเพณีล้วนมีความหมายและความสำคัญที่แตกต่างกันไป ประเพณีจีนที่สำคัญ ได้แก่

 • ตรุษจีน (春节 – Chūn jié) เป็นอีกประเพณีจีนในไทย ซึ่งอยู่ในประเทศไทย คนจีนมานิยมและสืบทอดกันมาต่อเนื่องให้ความสำคัญ หรือวันขึ้นปีใหม่จีน เป็นวันหยุดยาวที่ชาวจีนให้ความสำคัญมากที่สุด เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลอง แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ และขอพรให้ปีใหม่มีแต่ความสุข ความเจริญ
 • ไหว้พระจันทร์ (中秋节 – Zhōng qiū jié) ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นวันแห่งการชมพระจันทร์ ไหว้พระจันทร์ และกินขนมไหว้พระจันทร์
 • เทศกาลเช็งเม้ง (清明节 – Qīng míng jié) ตรงกับวันที่ 4 หรือ 5 เดือน 4 ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นวันแห่งการไปเยี่ยมสุสานบรรพบุรุษ
 • เทศกาลบ๊ะจ่าง (端午节 – Dān wǔ jié) ตรงกับวันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นวันแห่งการกินบ๊ะจ่าง แข่งเรือมังกร และบูชาเทพเจ้ากวนอู
 • เทศกาลกินเจ (斋节 – Zāi jié) เป็นเทศกาลที่ชาวจีนมังสวิรัติปฏิบัติศีลกินเจเป็นเวลา 9 หรือ 10 วัน ในช่วงเดือน 7 หรือ 8 ตามปฏิทินจันทรคติ
 • เทศกาล โคมไฟจีนโบราณ (Chinese lantern release) เป็นประเพณีจีนที่สืบทอดกันมายาวนาน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่จีน ชาวจีนนิยมปล่อยโคมไฟขึ้นฟ้าเพื่อส่งความสุข ความเจริญ และโชคลาภให้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า

         นอกจากนี้ ยังมีประเพณีจีนอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ประเพณีแต่งงาน ประเพณีการเกิด ประเพณีการตาย เป็นต้น ประเพณีเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อชาวจีน สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวจีนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

        วัฒนธรรมประเทศจีน มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ ทั่วโลก เห็นได้จากวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมคนจีนเข้าไปด้วย เช่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม เป็นต้น วัฒนธรรมจีนโบราณจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ไม่ควรปล่อยให้สูญหาย

  ติดตามข่าวสารได้ที่ : https://culturesnation.com